Open/Close Menu Życie bez zadłużenia - to Ci się należy

CHCĘ OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ:

  • ZADZWOŃ DO NAS

    Wrocław, 71 307 07 94
    Katowice, 32 307 07 89
    Gdynia, 58 380 02 49


  • ZOSTAW NUMER - ZADZWONIMY

wspólność majątkowa 2

wspólność majątkowa 2W dzisiejszym artykule rozwinięcie wątków z naszego poprzedniego wpisu. Kontynuujemy i wyjaśniamy ostatecznie – czym jest wspólność majątkowa. Blog Kancelaria Bez Długów to miejsce, w którym przede wszystkim informujemy i pomagamy. Tu dzielimy się wiedzą, zachęcając jednocześnie do kontaktu z nami w przypadku, gdy cokolwiek będzie niejasne. Formularz kontaktowy do nas znajdziesz tutaj.

Zawarcie umowy majątkowej a kwestia odpowiedzialności za długi

Gdy małżeństwo postanowi zawrzeć umowę majątkową, wcale nie jest to przeszkoda do tego, by sąd nadał klauzulę wykonalności przeciwko drugiemu małżonkowi. Ogranicza się tu odpowiedzialność małżonka dłużnika do:

– majątku objętego wspólnością majątkową lub
– do przedsiębiorstwa, które stanowi część majątku wspólnego małżonków

Drugi małżonek oczywiście może się bronić przed egzekucją długu, musi jednak koniecznie wykazać, że umowa małżeńska była skuteczna w stosunku do wierzyciela. Czyli – zawarcie umowy i jej rodzaj musiały być wierzycielowi wiadome.

Kwestia zobowiązań podatkowych

Co do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika będącego w związku małżeńskim, obejmuje ona następujące elementy:

– podatnik odpowiada za podatkowe zobowiązania wyłącznie swoim osobistym majątkiem
– zniesienie, wyłączenie lub ustanie wspólności majątkowej nie odnosi się do zobowiązań powstałych przed dniem zawarcia umowy o wyłączeniu, zniesienia wspólności – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu oraz uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji

Upadłość małżonka – przedsiębiorcy

Jeżeli jeden z małżonków będący przedsiębiorcą ogłasza upadłość, do masy upadłościowej, włączany zostaje tylko i wyłącznie majątek osobisty tej osoby. Jeśli istniała wspólność majątkowa między małżonkami, małżonek upadłego ma prawo dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności na takich samych zasadach, jak inni wierzyciele. Istnieje domniemanie, że wspólny majątek wypracowany w czasie prowadzenia przedsiębiorstwa przez małżonka ogłaszającego upadłość, nabyty został ze środków, które pochodziły z dochodów z działalności tego przedsiębiorstwa.

Jeżeli wspólność majątkowa wyłączona została majątkową umową małżeńską, zgromadzony dotychczas wspólny majątek małżonków nie wchodzi do masy upadłości. Dzieje się tak wówczas, jeżeli od daty zawarcia umowy upłynęły dwa lata, a w przypadku zniesienia wspólności przez sąd lub orzeczenia przez sąd separacji małżonków – 1 rok. Liczy się począwszy od daty zniesienia wspólności przez sąd lub od orzeczenia separacji.

Rozdzielność majątkowa

Ustrój rozdzielności majątkowej małżonków powstaje w wyniku zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej (wspomniane wyżej). Umowa ta ustanawia rozdzielność majątkową, nabiera mocy zgodnie z orzeczeniem sądu, który ustanawia tę rozdzielność między małżonkami. Tak samo dzieje się w przypadku, gdy sąd orzeknie separację małżonków i z mocy prawa, gdy ogłoszona zostaje upadłość jednego z małżonków. Skuteczność intercyzy wobec wierzycieli każdego z małżonków istnieje wówczas, gdy zostaje spełniona pozytywna przesłanka – zaciągnięcie zobowiązania nastąpiło po dniu, gdy wierzyciel otrzymał od małżonka informację o zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej.

Majątek osobisty małżonka

Jeżeli między dwojgiem małżonków jest ustanowiona rozdzielność majątkowa, nie mają oni majątku wspólnego. Wówczas, mają jedynie majątki osobiste. Co wchodzi w skład tych majątków? Przedmioty majątkowe, które zostały nabyte przez małżonka przed wspólnością majątkową. Poza tym – udział, który wynosi połowę dotychczasowego majątku wspólnego – do czasu, aż zostanie dokonany podział dotychczas posiadanego wspólnego majątku. Dodatkowo – przedmioty, które małżonek nabył w czasie obowiązywania wspólności majątkowej.

Jak wygląda sprawa odpowiedzialności za długi?

Jeśli między małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa, każdy małżonek zarządza swoim majątkiem osobistym samodzielnie. Poza tym, samodzielnie zaciągają zobowiązania i dokonują różnych rozporządzeń. Jeżeli w wyniku działań prawnych powstają jakieś długi, każde z małżonków odpowiada swoim majątkiem osobistym. Ważna rzecz – jeżeli rozdzielność jest wynikiem zawarcia między małżonkami umowy majątkowej, zawarcie umowy nie jest przeszkodą do nadania klauzuli wykonalności przeciwko drugiemu małżonkowi. Ogranicza się tylko odpowiedzialność małżonka do majątku, który jest objęty wspólnością majątkową albo do przedsiębiorstwa, które wchodzi w majątek wspólny. Dodatkowo, gdyby umowa majątkowa nie została zawarta, na podstawie tytułu wykonawczego jest możliwa egzekucja tych składników, które nie wliczają się w majątek wspólny. Drugi małżonek oczywiście może się obronić przed egzekucją, jeżeli będzie w stanie wykazać, że umowa majątkowa – małżeńska, była skuteczna w stosunku do wierzyciela. Czyli – gdy wierzyciel wiedział o jej zawarciu oraz rodzaju.

Co do zobowiązań podatkowych, warto jeszcze dodać…

Podatnik jest odpowiedzialny za długi nie tylko na poziomie majątku osobistego. Jeżeli wspólność majątkowa ustanie, zostanie zniesiona lub wyłączona, jej skutki prawne nie odnoszą się do podatkowych zobowiązań powstałych przed:

– dniem zawarcia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej
– dniem zniesienia wspólności majątkowej zgodnie z orzeczeniem sądu
– dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji

Upadłość jednego z małżonków – przedsiębiorcy

Jeżeli jeden z małżonków – przedsiębiorca ogłasza upadłość, do masy upadłościowej zostaje zakwalifikowany tylko jego majątek osobisty. Jeśli między małżonkami wcześniej jednak istniała wspólność majątkowa, dotychczasowy majątek wspólny również wchodzi do masy upadłościowej. Dzieje się tak jeśli od daty, w której została ustanowiona lub ograniczona wspólność za pośrednictwem umowy majątkowej, nie upłynął okres dwóch lat. W przypadku, gdy rozdzielność ustanowiono drogą sądową albo powstała ona jako wynik orzeczenia przez sąd separacji między małżonkami, dzieje się tak jeśli od daty nie upłynął jeden rok.

Ograniczenie lub rozszerzenie wspólności majątkowej w małżeństwie

Jeśli zdarzyło się tak, że małżonkowie mają między sobą umowę majątkową, którą poddali rozszerzeniu lub ograniczeniu, to postanowienia umowy decydują o tym, jakie konkretnie elementy wchodzą w majątek wspólny małżonków, a co z kolei przynależy do ich majątków osobistych.
W kwestii zarządzania wspólnym majątkiem małżonków, a także ich odpowiedzialności za powstałe zadłużenia, zastosowanie mają wspomniane wcześniej zasady, które dotyczą zarządzania oraz odpowiedzialności małżonków z majątku wspólnego w przypadku, gdy wspólność majątkowa została ustanowiona ustawowo.

Jeśli przed przed rozszerzeniem wspólności powstała jakaś wierzytelność, wówczas wierzyciel, którego dłużnikiem jest wyłącznie jeden małżonek, może żądać uregulowania wierzytelności z tych przedmiotów, które wliczałyby się do majątku osobistego dłużnika wówczas, gdyby nie rozszerzono wspólności majątkowej.

logo-footer

                

Komornik? Windykacja?

Chwilówki?

Kolejne Nakazy zapłaty?
Szukasz wsparcia

kredytowego lub

pożyczkowego?

 

Rozwiąż Skutecznie Problem z Długami!
Masz już dość rosnącego zadłużenia?

Aktywuj kod: 2017BezDługów i uzyskaj nawet 15% zniżki na obsługę oddłużeniową do końca września 2017!

Twoja subskrypcja została przyjęta. Sprawdź swoją pocztę